Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 BoDauGau 299.728 (1) 1.010.000 (3) 4
2 Garen 292.975 (2) 1.500.000 (2) 4
3 Timber 177.423 (5) 200.000 (4) 9
4 0 212.014 (4) 35.000 (10) 14
5 0 165.564 (8) 70.000 (8) 16
6 0 150.559 (11) 100.000 (5) 16
7 0 123.915 (14) 75.000 (7) 21


# Nhân Vật Gcoin nạp
1 CaRy 1.550.000
2 0 1.500.000
3 BoDauGau 1.010.000

View more latest threads same category: