Thông báo lịch alphatest chính thức chuyển về 14h chiều
Do BQT cần hoàn chỉnh / chỉnh sưa các phiên bản
Nên dời lịch Test game về 14h chiều nay nha

View more latest threads same category: