Họ và Tên :Nguyễn Đỗ Nguyên
Tuổi :20
Sdt và yahoo :01636914775
yahoo:anhsekhockhjemnoiloichiatay@yahoo.com
ID game :StarLove