nạp 1tr8 là nhận đồ sv sinh mệnh luôn đúng k ad mà set RF s k thấy ad