ALO AD ƠI THẾ ctc VÀO NGÀY NÀO THẾ CỨ ĐĂNG CHỦ NHẬT THÌ LÀM SAO BIẾT ĐC CHỦ NHẬT NÀO LÀM GÌ CÓ SV 20 MÀ ctc