Fix lai skill vật ngã RF đi AD ơi , đấm không chết ai toàn miss , damage thua cả AALH