Vấn đề xử lý đồ bị x2 khi server lag

Printable View